Myšlienka projektu
Projekt “proHealth” je zameraný na vzdelávanie a informovanost‘ o zdraví, posilnovanie zodpovednosti za osobné úsilie vynaložené na dosiahnutie vyrovnaného
a dobrého zdravia pomocou holistického prístupu. Projekt chce motivovat‘ vlastnú
zodpovednost‘ za zdravie
, a to pomocou propagácie zdravia a prevenciou
chorobnosti. Špecifi ckým ciel‘om projektu je zdokonalenie prístupu, zatraktívnenie
vzdelávania a zvýšenie príležitostí získavat‘ informácie a kompetencie pre
dospelých potrebné k ochrane vlastného zdravia. Prohealth je projekt interdisciplinárny
(farmácia, pol‘nohospodárstvo, medicína, pedagogika, história medicíny)
a kombinuje ucenie sa o zdraví, o dlhovekosti pomocou pútavého a zaujímavého
prístupu (kultúra, história, bylinky / liecivé rastliny). Projekt prispieva k zjednocovaniu
Európy a ku vzájomnému dialógu medzi rôznymi kultúrami. Základným ciel‘om
je vytvorenie kurzu s 5 modulmi urcenými pre širokú ciel‘ovú skupinu. Hlavnými
aktivitami projektu sú vývoj a organizácia kurzov, hodnotenie a smerovanie projektu.
Výstupmi projektu sú: kurz s 5 modulmi, knižný sprievodca, databanka, intranetová
aj internetová stránka a d‘alšie spôsoby rozširovania informácií o projekte.


Ciele projektu:

rozvíjat‘ citlivý životný štýl, vlastnú zodpovednost‘ za ochranu zdravia a vytvorit‘ medzinárodnú siet‘ s ciel‘om zvyšovania záujmu verejnosti o túto problematiku;

informovat‘ o základných princípoch ochrany zdravia, rizikových faktoroch a interakciách medzi zdravím a životným štýlom, návykmi, výživou a pod.;

vysvetl‘ovat‘ a diskutovat‘ o opodstatnenosti tradicnej medicíny vrátane jej kultúrneho pozadia, jej využívaní pri doplnaní modernej medicíny, možnostiach využitia liecivých rastlín, ako aj o prírodných liecivách urcených na optimalizáciu zdravia;

vytvorenie spolupráce medzi modernou medicínou, farmáciou, tradicnou medicínou, pol‘nohospodárstvom, agroturistikou a celoživotným vzdelávaním sa v problematike zdravia v partnerských krajinách a rozvíjanie možností spolupráce v tomto smere.Kurz s 5 modulmi

1. modul
Základné informácie o zdraví: ako životný štýl a návyky vedú k chorobám

2. modul
Prírodná medicína

3. modul
Liecivé rastliny: informácie o liecivých rastlinách a ich liecivých úcinkoch

4. modul
Moderná a prírodná medicína a ich doplnanie sa navzájom

5. modul
Kultúrne korene a exkurzia


Miesta a dátumy
Stretnutia a workshopy

Berlín, Nemecko: 15. – 16. 12. 2006

Varna, Bulharsko: 11. – 12. 05. 2007

Nitra, Slovensko: 06. – 08. 12. 2007

Antalya, Turecko: máj 2008Medzinárodná konferencia a záverecný workshop:

Atény, Grécko: september 2008Trvanie projektu
01. 10. 2006 – 30. 09. 2008 (24 mesiacov)


Euro-Projektservis s.r.o.
Hronská 9/11
97667 Závadka nad Hronom
Slowakei
Tel. +421 90 89 16 408
Fax. +421 48 61 11992
Mail. euro_pro@stonline.sk
www.eucentrum.eu